Sağlık kuruluşları e-fatura uygulamasına geçecek

E-fatura gibi muhasebede kullanılan yazılı diğer evraklar da dijital ortama geçirilerek bu konudaki kapsam genişletiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu kapsamına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler yani hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları da alındı. Buna göre, söz konusu kuruluşlar 1 Temmuz’dan itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçecek. E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020’den itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı aşması halinde, söz konusu faturaların istisnai durumlar haricinde, “E-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden ya da Başkanlığın e-belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenecek. Söz konusu faturaların istisnai durumlar haricinde E-Arşiv Fatura yerine matbu yani kağıt fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere cezai hüküm uygulanacak. Tebliğ ile “E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” kapsamında da düzenlemeler yapıldı. 1 Ocak 2020’den itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listedeki malların imali, ithali, teslimi ve benzeri faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, kanuna iliştirilen listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını yapanlar, Gübre Takip Sistemi’ne dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 25 milyon ve üzeri olan mükellefler ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekecek. Bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai durumlar haricinde e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan bu şekilde almaları zorunlu olacak. “E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması” da “döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerce kağıt ortamda düzenlenen Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama” olarak yeniden tanımlandı. Tebliğe “E-Adisyon Uygulaması” başlıklı bölüm eklendi. Masada servis yapılan ve gerçek usulde bilanço veya işletme hesabı esasına göre vergilendirilen hizmet işletmeleri lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenen “adisyonun” elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler bu uygulama kapsamında yer alacak. Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da “ebelge.gib.gov.tr” internet adresinde duyurmak suretiyle e-adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili olacak. Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen süreler içinde e-adisyon uygulamasına dahil olmaları gerekiyor. Uygulamaya süresi içinde geçmeyen ile bu kapsamda düzenlenmesi gereken adisyonu istisnai durumlar haricinde e-adisyon belgesi olarak düzenlemeyen mükellefler kağıt adisyon olarak düzenleyenler dahil hakkında Kanunda öngörülen cezai hükümlere başvurulacak. Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanan “Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu”nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilecek. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar “ebelge.gib.gov.tr” internet adresinde yayınlanacak. Tebliğ kapsamında düzenlenen e-belgelere ilişkin olarak noter aracılığıyla, taahhütlü mektup, telgraf veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs’tan itibaren, “ebelge.gib.gov.tr” internet adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacak.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

halkalı escort İstanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort ümraniye escort ataköy escort ankara escort bayan